بازدید از پارک علم و فناوری استان

چهارشنبه 18 بهمن 1396

اخبار

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به همراه مدیر مرکز رشد و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به منظور بررسی راهکارهای مورد نیاز جهت ایجاد وحدت رویه درامور جاری پذیرش، جذب و ارزیابی واحدها و هسته های فناور، ایجاد تعامل وهمکاری مشترک  دراز مدت و ساماندهی  شرکت های دانش بنیان و واحدها و هسته های فناور در سطح استان و همچنین بررسی راهکارهای ارتقای سطح همکاری ما بین مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان و بهره بردای از امکانات موجود در سایر واحدهای استان در تاریخ 96/11/15 از پارک علم و فناوری استان بازدید بعمل آوردندو در جلسه ای مشترک به بررسی راهکارهای موجود پرداختند.

تصویر 1:

بازدید این خبر : 558

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان