برگزاری جلسه مشترک و هم افزایی مرکز رشد و مرکز کارآفرینی دانشگاه

شنبه 5 آبان 1397

اخبار

به منظور حمایت از دانشجویان کارآفرین دانشگاه جلسه مشترکی فی مابین مرکز رشد و مرکز کارآفرینی دانشگاه و دانشجویان کارآفرین برگزارشد و مطابق آن مقرر گردید دانشجویان کارآفرینی که توسط مدیریت کارآفرینی شناسایی گردیدند به منظور حمایت و رشد تا رسیدن به مرحله تولید و تجاری سازی از حمایتهای مرکز رشد بهره مند و برخوردار گردند. در این جلسه دانشجویان کارآفرین مسائل و نیازهای خود را بیان داشتند که مقرر گردید مرکز رشد و کارآفرینی تا حد امکان همکار نمایند.

تصویر 1

تصویر 2

بازدید این خبر : 259

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان