بازدید از مرکز کشت بافت هیرکان

شنبه 5 آبان 1397

اخبار

به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و آشنایی با کار عملی کشت بافت و تکثیر و پرورش، مدیریت مرکز رشد و مشاورین کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه از مرکز کشت و بافت هیرکان بازدید بعمل آوردند و طی این بازدید و مذاکرات بعمل آمده مقرر گردید واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بتوانند از امکانات و خدمات مرکز استفاده نموده و در مقابل مرکز رشد دانشگاه نیز زمینه همکاری علمی با این مرکز را فراهم آورد.تصویر1تصویر 2


بازدید این خبر : 309

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان