از آنجائی­که استان گلستان و شهرستان گرگان از پتانسیل خوبی از نظر کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار است و یکی از قطب­های مهم کشور در برخی از محصولات کشاورزی محسوب می­شود. در این راستا لازم است برای توسعه اقتصادی و اجتماعی برنامه های مناسبی تهیه و به اجرا گذاشته شود. توسعه و رشد اقتصادی را دانش محورجهت حداکثر بهره­ وری از قابلیتهای با استفاده از علم روز و همچنین دانش بومی به اهداف فوق دست یافت. توسعه مرکز رشد در دانشگاه علوم­ کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان می‌تواند این شرایط را به وجود آورد و محیط مناسبی برای فعالیت واحدهایی باشد که قابلیت­­های کارآفرینی در این منطقه را ارتقاء بخشند. در مرکز رشد این امکان فراهم می شود تا افراد متخصص دارند بتوانند با بکارگیری علم و دانش و مدد گرفتن از تجارب ارزنده خود به ایجاد اشتغال و افزایش سطح کارآفرینی در منطقه کمک نمایند. همچنین فرصت بیشتری برای افراد بومی در ایجاد کسب و کار فراهم شود و آنان بتوانند با حمایت­های فراهم شده به راه اندازی شرکتهای کارآفرین و دانش بنیان کوچک و متوسط اقدام نمایند و از این طریق به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه کمک خواهد شد.

2280 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان