نام و نام خانوادگی: رویا ریاحی

آخرین درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: royariahi20@yahoo.com

تلفن: 32262008-32240013-017

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مرکز رشد واحدهای فناوری

وضعیت تحصیلی:

دوره

رشته تحصیلی

كارشناسي

نرم افزار کامپیوتر

كارشناسي ارشد

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

 

نام و نام خانوادگی: امید رستاقی

آخرین درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: orostaghi@yahoo.com

تلفن: 32262008-017

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مرکز رشد واحدهای فناوری

وضعیت تحصیلی:

دوره

رشته تحصیلی

كارشناسي

ادبیات

كارشناسي ارشد

تاریخ


2538 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان