نام و نام خانوادگی: سید رضا هاشمی

رشته: علوم دامی

گرایش: فیزیولوژی طیور

آخرین درجه تحصیلی : دکترا

محل و تاریخ اخذ: مالزی سال 2010

رتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی و پژوهشی: علوم دامی

پست الکترونیک:hashemi711@yahoo.co.uk

تلفن: 32262008-017

آدرس : گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مرکز رشد

2904 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان