انكوباتور يا مركز رشد، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناى ماشين جوجه كشى، گرم خانه، يا دستگاه نگهدارى نوزادان نارس است. اين واژه از مصدرto incubate"" ساخته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد. در ادبيات كارآفرينى، انكوباتورها در زمره زير ساخت هاى فنى قرار مى گيرند و چارچوبهايى هستند كه براى پرورش يا ايجاد كسب و كارهاى كوچك تاسيس مى شوند. انكوباتور فضاى ادارى، فنى و آزمايشگاهى همراه با خدمات حمايتى با حداقل هزينه را براى شركتهاى نو پا فراهم مى كند. و همچنين شبكه سازى و برخى خدمات جانبى را براى آنها تامين مي‏نمايد. در واقع انكوباتورها ارائه كننده فضا، خدمات حمايتى و تجهيزات مشترك براى شركتهاى كارآفرين هستند تا بتوانند كار آفرينان و شركتهاى كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود يارى نمايند.

آنگونه كه در اسناد سازمان جهانى مالكيت فكرى (WIPO) آمده، مراكز رشد طرحهايى مبتنى بر نوآورى هستند كه از كادر مديريتى كوچكى تشكيل شده و داراى مكان فيزيكى و تسهيلات مشترك هستند. انكوباتورها معمولا" در كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى كه خدمات پشتيبانى (اعم از فنى يا غير فنى) را براى تبديل (يا پرورش) يك نوآورى يا يك اختراع به يك شركت صنعتى ارائه مى كند تاسيس مى شوند. در سرتاسر جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبديل نوآوريها و دستاوردهاى تحقيقاتى به محصولات و نيز ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك بويژه در حوزه فناوريهاى پيشرفته هستند.

1205 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان