فرآیند جذب، پذیرش و استقرار ، یکی از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشد. شناسایی دقیق خصوصیات و ویژگی های افراد و گروه های متقاضی استقرار، مرکز را در برقراری ارتباط و تعامل اثربخش با آنها و همچنین ایجاد ارتباط هم افزا میان آنها کمک و یاری خواهد رساند. قوانین و ضوابط داخلی حاکم بر عملکرد مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سطوح مختلف تهیه، ابلاغ و اعمال می گردد که این سطوح شامل اساسنامه، آیین نامه اجرایی، کاربرگ ها و قراردادها می باشند.


شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:
وجود طرح کاری مبتنی بر دانش و فناوری و دارای توجیه اقتصادی
معرفی همکاران کاری متناسب با طرح
ارایۀ برنامۀ کاری مدون و مشخص
در مواردی که متقاضی پذیرش و استقرار در مرکز فاقد شرایط فوق باشد، در صورتی که بخش کارآفرینی مرکز، طرح کاری ارایه شده را خلاقانه قلمداد کند، متقاضی در بخش کارآفرینی پذیرش می شود تا با حمایت این بخش، طرح کاری، گروه همکاران و برنامۀ کاری خود را تدوین و تکمیل کند. با احراز شرایط بند ۱ ، تقاضای استقرار در مرکز قابل طرح است.
اولویت پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد به شرح زیر است:
طرح های کاری مبتنی بر دانش و فناوری که تنها جنبۀ تجاری یا آموزشی ندارند.
طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی قوی و بازار مناسب برای تأمین اعتبارات مورد نیاز باشند.
طرح هایی که در قلمرو فناوری های نوین و پیشرفته یا چارچوب میان رشته ای قرار گیرند.

رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:
کاربرگ تکمیل شدۀ پذیرش
طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
مدارک مربوط به گروه همکاران (اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران( شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی)
حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورتجلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح
در واحدهای فناور تأسیس شده با محوریت عضو یا اعضای هیأت علمی دانشگاه، ضرورت دارد که عضو یا اعضای هیأت علمی مزبور دارای یکی از سمت های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا سهامدار مؤسس در واحد فناور باشند.
پس از تکمیل پرونده در بخش پذیرش مرکز، درخواست استقرار در مرکز، همچنین درخواست تمدید مدت استقرار و هرگونه تغییر یا ارتقای نوع واحد فناور، پس از تأیید مدیر مرکز، برای تصویب نهایی به شورای فناوری ارسال می شود. جلسات عادی شورای فناوری هر ماه یک بار تشکیل می شود و جلسات فوق العاده با درخواست هر یک از اعضا و تأیید رئیس شورا تشکیل خواهد شد. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با موافقت نصف به علاوه یک نفر از اعضای حاضر نافذ خواهد بود.

2021 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان