مراجعه متقاضی به سایت مرکز رشد

تکمیل فرم پذیرش و جذب توسط متقاضی

ارسال فرم پذیرش از طریق سایت

تشکیل پرونده در مرکز

دفاع از ایده ،

داوری اولیه و نظر کارشناسی در مرکز

ارزیابی توسط داور تخصصی

ارزیابی نهایی

ایده ها و درخواستها در شورای مرکز رشد

اعلام نتیجه به متقاضی

1408 :تعداد دفعات بازید


جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان